Mierzyć, mierzyć.
Mierzyć wciąż na nowo,
aby znaleźć różnicę
i różnicę różnic.
Galileusz (1564-1642)

Przedsiębiorstwo Eutra przedstawia ofertę, dotyczącą pomiarów ruchu i monitoringu mobilnego, wykonywanych opracowanym i wdrożonym przez naszą firmę systemem Eutra.
Metoda ta wykorzystuje rejestrację wideo i jest rozwiązaniem pośrednim pomiędzy metodami ręcznymi i automatycznymi.

Podstawowymi zaletami systemu Eutra są:
  • możliwość uzyskania danych niedostępnych lub trudno dostępnych dla metod automatycznych, jak np. struktury rodzajowej ruchu, struktury kierunkowej na skrzyżowaniach, parametrów ruchu pasażerskiego czy też ruchu pieszych;
  • mobilność, pozwalająca na szybkie zainstalowanie i demontaż rejestratorów w dowolnej liczbie punktów pomiarowych. Rejestracja może się więc odbywać jednocześnie w wielu miejscach. W połączeniu z możliwościami prowadzenia długotrwałych pomiarów daje to bardzo pożądaną możliwość praktycznie nieograniczonego próbkowania w czasie i przestrzeni;
  • dokładność wykonywanych pomiarów. W wersji standardowej błąd pomiaru natężenia ruchu nie przekracza 2% lub 2 obiektów, a błąd pomiaru struktury rodzajowej – 2 punktów procentowych lub 2 obiektów. W wersji kwalifikowanej błąd pomiaru wynosi 0%;
  • odtwarzalność, umożliwiająca wielokrotną analizę zarejestrowanego materiału. System pozwala dokonywać dodatkowych, nie przewidzianych wcześniej pomiarów lub obserwacji, korzystając z zarejestrowanego materiału;
  • istnienie „materiału dowodowego” w postaci zapisu wideo. Firma nasza prowadzi wewnętrzną kontrolę jakości wszystkich wykonywanych pomiarów, ale dla inwestora zarejestrowany materiał stanowić może dodatkową gwarancję rzetelności wykonanej usługi;
  • niski koszt wykonania pomiarów.

Omawiane cechy dają znakomite możliwości czynienia analiz i ocen efektywności oraz skuteczności zastosowanych rozwiązań, w szczególności przez porównanie stanu „przed” i „po”.

W przypadku usługi monitoringu, najważniejszą cechą w oferowanym systemie jest jego mobilność, co predestynuje go przede wszystkim do zastosowań czasowych, głównie w terenie, w sytuacjach, w których zastosowanie monitoringu stacjonarnego jest zbyt kosztowne lub kłopotliwe.

Omawiany system nadaje się do pomiarów i monitoringu różnorodnych procesów, dających się zaobserwować wzrokowo, a zakres zastosowań ograniczony jest jedynie wyobraźnią i potrzebami projektanta czy analityka pragnącego wykorzystać oferowaną metodę.