Pomiary ruchu

Pomiary ruchu

Pomiary ruchu pojazdów, pieszych, zwierząt i innych obiektów

Natężenie ruchu

Liczba obiektów (np. pojazdów) przekraczających rozważany przekrój (np. drogi) w określonej jednostce czasu. Parametr ten wyrażany jest najczęściej w pojazdach, pojazdach umownych, osobach na godzinę lub dobę.

Struktura rodzajowa

Udział poszczególnych rodzajów pojazdów, wyrażony w procentach lub wartościach bezwzględnych.

Struktura kierunkowa

Udział w natężeniu ruchu pojazdów lub pieszych poruszających się w poszczególnych kierunkach (np. na skrzyżowaniu lub w przekroju drogi), wyrażony w procentach lub wartościach bezwzględnych.

Gęstość

Liczba obiektów (np. pojazdów) znajdujących się w określonym momencie na rozważanym odcinku drogi. Parametr ten wyrażony może być np. w pojazdach, pojazdach umownych lub osobach na kilometr. W przypadku pieszych często korzystniej jest odnosić liczbę obiektów do powierzchni. Wtedy gęstość może być wyrażona np. w osobach na metr kwadratowy.

Wahania i nierównomierność ruchu

Zmienność natężenia ruchu w czasie. Wahania dotyczą na ogół cyklicznych zmian poziomu natężenia ruchu np. w ciągu doby, tygodnia lub roku. Nierównomierność natężenia ruchu, to krótkotrwała zmienność przepływu obiektów, wynikająca z jednej strony z losowego charakteru ruchu drogowego, z drugiej zaś – z filtracji ruchu, wynikającej m.in. z sąsiedztwa skrzyżowań (np. sterowanych) lub przejazdów kolejowych, czy też doraźnych zakłóceń ruchu.

Więźba (źródła i cele) ruchu

Więźba ruchu to liczba przemieszczeń obiektów (np. pojazdów) pomiędzy poszczególnymi częściami analizowanego obszaru, bez wnikania w trasy przemieszczeń. Parametr ten określa źródła i cele ruchu poszczególnych obiektów i może dotyczyć np. przejazdów międzydzielnicowych w miastach lub przejazdów tranzytowych, docelowych i źródłowych, związanych z danym obszarem.

Czas jazdy i marszu

Czas pokonania danego odcinka drogi z pominięciem czasu zatrzymań.

Czas podróży

Czas pokonania danego odcinka drogi z uwzględnieniem czasu zatrzymań.

Prędkość

Bada się głównie następujące rodzaje prędkości:

  • prędkość chwilową, tzn. prędkość w określonym przekroju drogi lub na bardzo krótkim odcinku (kilku lub kilkunastu metrów);
  • prędkość jazdy lub marszu, tzn. przeciętną prędkość poruszania się obiektu (np. pojazdu) na danym odcinku drogi, z pominięciem czasu zatrzymań;
  • prędkość podróży, tzn. przeciętną prędkość pokonania przez obiekt (np. pojazd) na danego odcinka drogi, z uwzględnieniem czasu zatrzymań.

Prędkość jazdy i prędkość podróży wyznacza się w sposób pośredni, na podstawie czasu jazdy (marszu) i czasu podróży.

Przyspieszenie i opóźnienie pojazdów

Zmiana prędkości chwilowej pojazdu, wyrażona najczęściej w metrach na kwadrat sekundy.

Odstępy, odległości i luki czasowe

Parametry te mogą by rozważane w kategoriach czasu (odstępy czasowe i luki czasowe, wyrażane np. w sekundach) lub drogi (odstępy i odległości, wyrażane np. w metrach). Odstępy mierzone są między tymi samymi punktami kolejnych obiektów (najczęściej przodami), odległości i luki natomiast – między tyłem a przodem kolejnych obiektów.

Wymiary pojazdów

Straty czasu

Różnica pomiędzy rzeczywistym czasem pokonania danego odcinka drogi (np. przejazd przez skrzyżowanie) a przejazdem (przejściem) wzorcowym, tzn. przejazdem (przejściem) bez zakłóceń.

Czas zatrzymań

Czas postoju pojazdów lub pieszych w oczekiwaniu na obsługę w danym miejscu (np. przed skrzyżowaniem).

Liczba zatrzymań

Łączna liczba zatrzymań lub zmniejszeń prędkości poniżej określonego progu (np. 5 km/h) na danym odcinku drogi lub w danym miejscu, np. na wlocie skrzyżowania.

Długość kolejek

Liczba pojazdów lub osób oczekujących na obsługę w danym miejscu (np. przed skrzyżowaniem), względnie odcinek drogi zajmowany przez te pojazdy. Parametr ten może by wyrażony w pojazdach, pojazdach umownych, osobach lub jednostkach długości (np. w metrach).

Przepustowość

Największa liczba pojazdów lub pieszych, która może przekroczyć określony przekrój jezdni, chodnika, przejścia dla pieszych itp. w jednostce czasu. Parametr ten wyrażany jest najczęściej w pojazdach, pojazdach umownych lub osobach na godzinę.

Tor jazdy i marszu

Rozmieszczenie pojazdów w przekroju drogi

Parametr ten może dotyczyć np. wykorzystania poszczególnych pasów ruchu.

Kontrola poprawności pracy i kalibracja mierników automatycznych

Pomiary parkowania

Czas parkowania

Czas, przez który parkują poszczególne pojazdy.

Akumulacja parkowania

Liczba pojazdów równocześnie zaparkowanych na danym obszarze.

Natężenie parkowania

Liczba pojazdogodzin parkowania na danym obszarze w określonej jednostce czasu lub przedziale czasu.

Wykorzystanie miejsc postojowych

Stosunek liczby pojazdów równocześnie zaparkowanych na danym obszarze do całkowitej liczby miejsc postojowych.

Rotacja na stanowiskach postojowych (rotacja parkowania)

Liczba parkujących w danym okresie pojazdów, przypadająca na jedno stanowisko postojowe.


Pomiary ruchu pasażerskiego

Napełnienie pojazdów

Parametr ten określa wykorzystanie miejsc w pojazdach (np. w transporcie zbiorowym). Może być on wyrażony w procentach lub wartościach bezwzględnych.

Przepływ potoków pasażerskich

Łączna liczba pasażerów wszystkich pojazdów, przekraczających rozważany przekrój w określonej jednostce czasu. Parametr ten wyrażany jest najczęściej w osobach na godzinę lub dobę.

Punktualność, częstotliwość i regularność kursowania pojazdów transportu publicznego

Punktualność definiuje się jako odchylenie rzeczywistych czasów przyjazdu lub odjazdu pojazdów transportu zbiorowego od czasów podanych w rozkładzie jazdy. Częstotliwość jest odwrotnością odstępów czasowych między pojazdami. Regularność określana jest rozkładem odstępów czasowych między pojazdami.

Czas wymiany pasażerów i jej wielkość

Czas wymiany pasażerów, to czas postoju pojazdu, spowodowany wsiadaniem i wysiadaniem pasażerów. Rzeczywisty czas postoju pojazdu na przystanku może być dłuższy, np. z powodu oczekiwania na sygnał zezwalający na skrzyżowaniu sterowanym. Wielkość wymiany pasażerów jest sumą liczby pasażerów wsiadających i wysiadających na danym przystanku.

Czas oczekiwania pasażerów na przystankach i liczba oczekujących


Pomiary związane z obsługą masową

Czas oczekiwania klientów na obsługę

Czas upływający od zgłoszenia się klienta do punktu masowej obsługi do rozpoczęcia obsługi.

Czas obsługi klientów

Czas przebywania klienta w punkcie masowej obsługi. Pojęcie to może nie uwzględniać czasu oczekiwania na obsługę.

Pochodzenie klientów (pojazdów)

Parametr ten określa pochodzenie terytorialne klientów (powiat, dzielnica, państwo) na podstawie numerów rejestracyjnych ich pojazdów.

Liczba kontaktów z reklamą wizualną

OTS – z ang.: opportunity to see. Parametr ten służy do waloryzowania lokalizacji poszczególnych obiektów reklamy wizualnej (np. tablic reklamowych) poprzez określenie liczby osób (pieszych, kierujących, pasażerów) mogących zobaczyć (tzn. mających w polu widzenia) daną reklamę w jednostce czasu (np. w ciągu doby, miesiąca, roku), z ewentualnym uwzględnieniem ich płci, wieku itp.

Czas kontaktu z reklamą wizualną

Parametr ten służy do waloryzowania lokalizacji poszczególnych obiektów reklamy wizualnej (np. tablic reklamowych) poprzez określenie czasu, przez jaki poszczególne osoby (piesi, kierujący, pasażerowie) mogą zobaczyć (tzn. mają w polu widzenia) daną reklamę w jednostce czasu (np. w ciągu doby, miesiąca, roku), z ewentualnym uwzględnieniem ich płci, wieku itp.


Monitoring ruchu drogowego

Obserwacja warunków ruchu
Obserwacja zachowań uczestników ruchu
Analiza przestrzegania przepisów ruchu
Analiza zagrożenia wypadkowego i przyczyn zdarzeń drogowych
Kontrola poprawności pracy urządzeń sterujących ruchem

Obserwacje warunków i bezpieczeństwa ruchu, zachowań jego uczestników oraz poprawności pracy urządzeń sterujących ruchem z zastosowaniem metody Eutra daje możliwość szybkiej, sprawnej i precyzyjnej analizy bogatego materiału z długiego okresu obserwacji.

Ocena efektywności wprowadzonych rozwiązań („przed” i „po”)

Walorem oceny efektywności zastosowanych rozwiązań z wykorzystaniem metody Eutra jest m.in. możliwość równoczesnego porównania funkcjonowania istniejącego rozwiązania z rozwiązaniem nie istniejącym często od dłuższego czasu. Taki materiał porównawczy, obok walorów merytorycznych, może stanowić także cenny dowód, uzasadniający celowość i skuteczność dokonanych zmian.